Αρχείο: προκήρυξη για "το κράτος των εξαρχείων" 1986 

 

Πολιτι[στι]κός χώρος ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ